خوب رسیدیم به فصل دوم یا همون:

Unit 2 از کتاب یا سطح level 101

حروف اضافه

دانلود audio درس

ببخشید این روزا من خیلی سرم شلوغه برا همین نتونستم ترجمشون کنم

اگه نمیتونید ترجمه کنید از این سایت کمک بگیرید

http://translate.google.coma chair
의자
euija

a table
탁자
tahk jah

a bed
침대
chim dae

a box
상자
sang ja

a couch
소파
so-pha

a book

chaek

a pen

pen

a lamp
전등
jeon deung

candy
사탕
satang

money

ton

coffee
커피
keo pi

food
음식
eumshik

The food is on the table.
음식이 탁자 위에 있습니다.
eum shik-i takja wui-e i seum nida

The flowers are on the table.
꽃들이 탁자 위에 있습니다.
kkotdeul-i tagsa ui-e isseumnida

The managers are at the table.
경영자들이 탁자에 모여 있습니다.

The coffee is on the table.
커피가 탁자 위에 있습니다.
keopi ga tak-ja wi-eh iseumnida

The flowers are in the box.
꽃들이 상자 안에 있습니다.
kkoch-dul-i sanja an-i iss-seumnida.

The candy is in the box.
사탕이 상자 안에 있습니다.
satang-i sangja an-ee isseumnida

The girl is on the box.
소녀가 상자 위에 있습니다.
sonyeo-ga sanja ui-e iss-seumnida.

The boy is in the box.
소년이 상자 안에 있습니다.
sonyeon-i sangja an-ee isseumnida

The boxes are on the table.
상자들이 탁자 위에 있습니다.
sangja-dul-i tahkja ui-e iss-seumnida.

The lamp is on the table.
전등이 탁자 위에 있습니다.
jeon deung-i tag ja ui-e iss seumnida

The men are at the table.
남자들이 탁자에 모여 있습니다.
namja-dul-i takja-e boya iss-seumnida.

The man is on the table.
남자가 탁자 위에 있습니다.
namja-ga takja ui-e iss-seumnida.

The woman is on the car.
여자가 자동차 위에 있습니다.
yeoja-ga jadongcha wui-ee isseumnida

The woman is in the car.
여자가 자동차 안에 있습니다.
yeoja-ga ja-dong-cha an-e iss-seumnida.

The money is on the table.
돈이 탁자 위에 있습니다.
don-i takja ui-e iss-seumnida.

The money is in the wallet.
돈이 지갑 안에 있습니다.
ton-i jikab an-ee isseumnida

I am on the couch.
나는 소파에 있습니다.
na neun sopa-e i-seumnida

I am in bed.
나는 침대에 있습니다.
na neun chimdae-e i-seumnida

I am at the table.
나는 탁자 앞에 있습니다.

I am at the door.
나는 문에 있습니다.
na neun mun-e i-seumnida

I am at the building.
나는 건물 앞에 있습니다.

I am on the bus.
나는 버스 안에 있습니다.

I am in the car.
나는 자동차 안에 있습니다.
na neun ja-dong-cha ane i-seumnida

I am on the car.
나는 자동차 위에 있습니다.
na-neun ja-dong-cha ui-e iss-seumnida.

The woman is in the chair.
여자가 의자에 있습니다.
yeoja-ga wuija-ee isseumnida

The woman is on the couch.
여자가 소파에 있습니다.
yeoja-ga sopa-ee isseumnida

The woman is at the table.
여자가 탁자 앞에 있습니다.

The woman is in the car.
여자가 자동차 안에 있습니다.
yeoja ga chadongja an-e i-seumnida

موفق باشید