بابت تاخیر چند ماهم معذرت میخوام. یه جورایی دیگه حسش نبود که یهو فوران کرد...من واقعا میخوام همه این زبان رو یاد بگیرن

درس 2 ار فصل Unit 2 از کتاب یا سطح level 101

IS...است

دانلود audio درس


اگه نمیتونید ترجمه کنید از این سایت کمک بگیرید

http://translate.google.comIt is not a table. It is a chair.
이것은 탁자가 아닙니다. 이것은 의자입니다.
i-geoseun takja ga animnida . i-geoseun ui-ja imnida .

It is not a chair. It is a table.
이것은 의자가 아닙니다. 이것은 탁자입니다.
i-geoseun ui-ja ga animnida . i-geoseun tak-ja imnida

It is not a box. It is a bed.
이것은 상자가 아닙니다. 이것은 침대입니다.
e-geo-soon sang-ja-ga an-nim-ni-da. e-geo-soon chim-dae-im-ni-da.

It is not a bed. It is a box.
이것은 침대가 아닙니다. 이것은 상자입니다.
i-geoseun chimdae ga animnida . i-geoseun sang-ja imnida .

It is not a lamp. It is a couch.
이것은 전등이 아닙니다. 이것은 소파입니다.
i-geoseun jeondeung-i animnida . i-geoseun sopa imnida .

It is not a pen. It is a book.
 아닙니다. 이것은 책입니다.
igeos-eun pen-i animnda. igeos-eun chaek-imnida

It is not a book. It is a pen.
이것은 책이 아닙니다. 이것은 펜입니다.
i-geoseun chaeg-i animnida . i-geoseun pen imnida .

It is not a couch. It is a lamp.
이것은 소파가 아닙니다. 이것은 전등입니다.
i-geoseun sopa ga animnida . i-geoseun cheondeung imnida .

It is not coffee. It is candy.
이것은 커피가 아닙니다. 이것은 사탕입니다.
igeos-eun keopi-ga animnida. igeos-eun satang-imnida

It is not candy. It is money.
이것은 사탕이 아닙니다. 이것은 돈입니다.
i-geoseun sa tang-i animnida . i-geoseun don imnida .

It is not candy. It is coffee.
이것은 사탕이 아닙니다. 이것은 커피입니다.
ee-go-seun sa-tang-ee ahn-im-nee-da. ee-go-seun kaw-pee im-nee-da.

Is it food? Yes, it is.
이것은 음식입니까? 예, 그렇습니다.
igeos-eun eumshik-imnikka? ye, keureohseumnida.

Where is she? She is on the car.
그녀는 어디에 있습니까? 그녀는 자동차 위에 있습니다.
kenyoneun eodi-e i-seumnikka? kenyoneun chadongja wui-e i-seumnida .

Where is she? She is in the car.
그녀는 어디에 있습니까? 그녀는 자동차 안에 있습니다.
kenyoneun eodi-e i-seumnikka? kenyoneun chadongja an-e i-seumnida .

Where is it? It is on the table.
그것은 어디에 있습니까? 그것은 탁자 위에 있습니다.
geugeos-eun eodi-ee isseumnikka? geugeos-eun takja wui-ee isseumnida

Where is it? It is in the wallet.
 있습니까? 그것은 지갑 안에 있습니다.
geu-geoseun eodi-e i-seumnikka? geu-geoseun chi-kap an-e i-seumnida .

Where are they? They are in the box.
그것들은 어디에 있습니까? 그것들은 상자 안에 있습니다.
geu-geotdeureun eodi-e i-seumnikka? geu-geotdeureun sangja an-e i-seumnida .

Where is it? It is in the box.
그것은 어디에 있습니까? 그것은 상자 안에 있습니다.
geu-geoseun eodi-e i-seumnikka? geu-geoseun sangja an-e i-seumnida .

Where is she? She is on the box.
그녀는 어디에 있습니까? 그녀는 상자 위에 있습니다.
keunyeo-neun eodi-ee isseumnikka? keunyeo-neun sangja wui-ee isseumnida

Where is he? He is in the box.
그는 어디에 있습니까? 그는 상자 안에 있습니다.
keu-neun eodi-ee isseumnikka? keu-neun sangja an-ee isseumnida.

Where is the box? It is on the table.
상자는 어디에 있습니까? 그것은 탁자 위에 있습니다.
sangja neun eodi-e i-seumnikka? geu-geoseun takja wui-e i-seumnida .

Where is the lamp? It is on the table.
전등은 어디에 있습니까? 그것은 탁자 위에 있습니다.
jeondeung-eun eodi-ee isseumnikka? geugeos-eun takja wui-ee isseumnida.

Where are the women? They are at the table.
여자들은 어디에 있습니까? 그들은 탁자 앞에 있습니다.


Where is the man? He is at the table.
남자는 어디에 있습니까? 그는 탁자 앞에 있습니다.


Where is the food? It is on the table.
음식은 어디에 있습니까? 그것은 탁자 위에 있습니다.
eumshigeun eodi-e i-seumnikka? geu-geoseun takja wui-e i-seumnida .

Where are the flowers? They are on the table.
꽃들은 어디에 있습니까? 그것들은 탁자 위에 있습니다.
kkot-deureun eodi-e i-seumnikka? geu-geotdeureun takja wui-e i-seumnida .

Where are the managers? They are at the table.
경영자들은 어디에 있습니까? 그들은 탁자에 모여 있습니다.

Where is the coffee? It is on the table.
커피는 어디에 있습니까? 그것은 탁자 위에 있습니다.
keopi-neun eodi-ee isseumnikka? geugeos-eun takja wui-ee isseumnida.

Where is the woman? She is on the couch.
여자는 어디에 있습니까? 그녀는 소파에 있습니다.

Where is she? She is in the bed.
그녀는 어디에 있습니까? 그녀는 침대에 있습니다.
keunyeo-neun eodi-ee isseumnikka? keunyeo-neun chimdae-ee isseumnida

Where is it? It is on the bed.
그것은 어디에 있습니까? 그것은 침대 위에 있습니다.
geu-geoseun eodi-e i-seumnikka? geu-geoseun chimdae wui-e i-seumnida .

Where is it? It is in the wallet.
그것은 어디에 있습니까? 그것은 지갑 안에 있습니다.
geu-geoseun eodi-e i-seumnikka? geu-geoseun chikap an-e i-seumnida .

re is she? She is in the chair.
그녀는 어디에 있습니까? 그녀는 의자에 있습니다.
kenyoneun eodi-e i-seumnikka? kenyoneun ui-ja e i-seumnida .

Where is she? She is on the couch.
그녀는 어디에 있습니까? 그녀는 소파에 있습니다.

Where is she? She is at the table.
그녀는 어디에 있습니까? 그녀는 탁자 앞에 있습니다.

Where is she? She is in the car.
그녀는 어디에 있습니까? 그녀는 자동차 안에 있습니다.
keunyeo-neun eodi-ee isseumnikka? keunyeo-neun jadongcha an-ee isseumnida.

Where are you? I am at the table.
당신은 어디에 있습니까? 나는 탁자 앞에 있습니다.
dangshin-eun eodi-ee isseumnikka? na-neun takja ap-ee isseumnida.

Where are you? I am at the door.
당신은 어디에 있습니까? 나는 문에 있습니다.
dangsineun eodi-e i-seumnikka? na neun mun-e i-seumnida .

Where are you? I am in the car.
당신은 어디에 있습니까? 나는 자동차 안에 있습니다.
dangsineun eodi-e i-seumnikka? na neun chadongja an-e i-seumnida .

Where are you? I am on the bus.
당신은 어디에 있습니까? 나는 버스 안에 있습니다.
dangsineun eodi-e i-seumnikka? na neun beoseu an-e i-seumnida .

موفق باشید