از عزیزان معذرت میخوام. فایل صوتی درس قبل اشتباهی گذاشته شده بود. تصحیحش کردم

سلاااااااااااااام..خوبید؟؟ ok پس میریم تا به کارمون ادامه بدیم  ^_^ راستی این درس هم مهمه هم جالب

Actions...اعمال

دانلود MP3 درس

عزیزان حتما mp3 درس هارو دانلود کنید تا با تلفظ حرو کره ای و همچنین نوشتار تحت الفظیشون به انگلیسی آشنا بشید

The man is drinking.
남자가 마시고 있습니다
Namjaga muleul mashigo isseubnida

The woman is eating.
여자가 먹고 있습니다.
Yeoja ga meokgo issseumnida.

The boy is eating.
소년이 먹고 있습니다.
sonyeon-i meokgo isseumnida

The girl is drinking.
소녀가 마시고 있습니다.
sonyeo-ga mashigo isseumnida

The man is working.
남자가 일하고 있습니다.
namja ga ir-hago i-seumnida .

The woman is sleeping.
여자가 자고 있습니다.
yeoja ga chago i-seumnida .

The girls are playing.
소녀들이 놀고 있습니다.
sonyeodeul-i nolgo issseumnida.

The women are working.
여자들이 일하고 있습니다.

I am reading.
나는 읽고 있습니다.
na-neun ilg-go iss-seumnida.

I am writing.
나는 쓰고 있습니다.
na neun seu-go iseumnida.

I am running.
나는 달리고 있습니다.
na neun dali-go iseumnida.

I am walking.
나는 걷고 있습니다.
na-neun geotgo isseumnida

I am sitting.
나는 앉아 있습니다.

I am standing.
나는 서 있습니다.
naneun seo isseubnida

I am smiling.
나는 웃고 있습니다.
na neun u-ko i-seumnida .

I am crying.
나는 울고 있습니다.
na-neun ulgo isseumnida

They are working.
그들은 일하고 있습니다.
geudeur-eun irhago isseumnida

He is working.
그는 일하고 있습니다.

He is eating.
그는 먹고 있습니다.
geu neun beok-ku i-seumnida .

She is eating.
그녀는 먹고 있습니다.
kenyoneun beok-ku i-seumnida .

She is sleeping.
그녀는 자고 있습니다.
keunyeo-neun jago isseumnida

He is drinking.
그는 마시고 있습니다.
keu-neun mashigo isseumnida

She is drinking.
그녀는 마시고 있습니다.
keunyeo-neun mashigo isseumnida

He is walking.
그는 걷고 있습니다.
geuneun geodgo isseubnida

She is reading.
그녀는 읽고 있습니다.
keunyeo-neun ilgo isseumnida

She is writing.
그녀는 쓰고 있습니다.
kenyoneun sse-gu i-seumnida .

They are playing.
그들은 놀고 있습니다.
geudeur-eun nolgo isseumnida

The man is walking.
남자가 걷고 있습니다.
namja-ga geotgo isseumnida

The man is sitting.
남자가 앉아 있습니다.
namja ga anja i-seumnida .

The man is standing.
남자가 서 있습니다.
namja-ga seo isseumnida

The woman is running.
여자가 달리고 있습니다.
yeoja-ga dalligo isseumnida

I am not writing. I am reading.
나는 쓰고 있지 않습니다. 나는 읽고 있습니다.
na neun sse-gu i-chi anseumnida. na neun irg-gu i-seumnida .

I am not reading. I am writing.
나는 읽고 있지 않습니다. 나는 쓰고 있습니다.
na neun irg-gu i-chi anseumnida . na neun sse-gu i-seumnida .

I am not walking. I am running.
나는 걷고 있지 않습니다. 나는 달리고 있습니다.
na-neun deotgo iji anhseumnida. na-neun dalligo isseumnida

I am not running. I am walking.
나는 달리고 있지 않습니다. 나는 걷고 있습니다.
na neun dal-li-gu i-chi anseumnida . na neun geok-ku i-seumnida .

I am sitting. I am not standing.
나는 앉아 있습니다. 나는 서 있지 않습니다.
na neun anja i-seumnida . na neun seo i-chi anseumnida .

I am standing. I am not sitting.
나는 서 있습니다. 나는 앉아 있지 않습니다.
na-neun seo isseumnida. na-neun anja iji anhseumnida.

I am smiling. I am not crying.
나는 웃고 있습니다. 나는 울고 있지 않습니다.
na neun u-ko i-seumnida. na neun ul-go i-chi anseumnida .

I am crying. I am not smiling.
나는 울고 있습니다. 나는 웃고 있지 않습니다.