منفی (کردن)

لطفا به استثناها و قواعد به کار بردن اسامی در جملات دقت کنید

برید ادامه ی مطلب

من مرد نیستم. من زن هستم
나는 남자가 아닙니다. 나는 여자입니다.
I am not a man. I am a woman.
nann namjaga ani mida. nann yoja imnida

من زن نیستم. من مرد هستم
나는 여자가 아닙니다. 나는 남자입니다.
I am not a woman. I am a man.
nann yojaga ani mida. nann namja imnida

من دختر نیستم. من پسر هستم
나는 소녀가 아닙니다. 나는 소년입니다.
I am not a girl. I am a boy.
nann sonyoga ani mida. nann sonyon iminda

من پسر نیستم. من دختر هستم
나는 소년이 아닙니다. 나는 소녀입니다.
I am not a boy. I am a girl.
nann sunyoni ani mida. nann sunyo imnida

من قد بلند نیستم. من کوتاه هستم
나는 키가 크지 않습니다. 나는 키가 작습니다.
I am not tall. I am short.
nann kiga kji animida. nann kiga chaksm nida

من قدکوتاه نیستم. من قد بلند هستم
나는 키가 작지 않습니다. 나는 키가 큽니다.
I am not short. I am tall.
nann kiga chaksi animida. nann kiga km nida

من چاق نیستم. من لاغر هستم
나는 뚱뚱하지 않습니다. 나는 날씬합니다.
I am not fat. I am thin.
nann dung dung aji animida. nann dalshi imnida

من لاغر نیستم. من چاق هستم
나는 날씬하지 않습니다. 나는 뚱뚱합니다.
I am not thin. I am fat.
nann dalshi aji animida. nann dung dung hamnida

من زن هستم. من مرد نیستم
나는 여자입니다. 나는 남자가 아닙니다.
I am a woman. I am not a man.
nann yoja imnida. nann namjaga ani mida

من مرد هستم. من زن نیستم
나는 남자입니다. 나는 여자가 아닙니다.
I am a man. I am not a woman.
nann namja imnida. nann yojaga ani mida

من پسر هستم. من دختر نیستم
나는 소년입니다. 나는 소녀가 아닙니다.
I am a boy. I am not a girl.
nann sunyon imnida. nann sunyoga ani mida

من دختر هستم. من پسر نیستم
나는 소녀입니다. 나는 소년이 아닙니다.
I am a girl. I am not a boy.
nann sunyo imnida. nann sunyoni ani mida

من پیر نیستم. من جوان هستم
나는 나이가 많지 않습니다. 나는 나이가 어립니다.
I am not old. I am young.
chonn naiga manchi ansm nida. chonn naiga orim nida.

من جوان نیستم. من پیر هستم
나는 나이가 어리지 않습니다. 나는 나이가 많습니다.
I am not young. I am old.
nann naiga orichi ansmnida. nann naiga mansm nida

من ثروتمند نیستم. من فقیر هستم
나는 부자가 아닙니다. 나는 가난합니다.
I am not rich. I am poor.
nann pujaga animida. nann kanan imnida

من فقیر نیستم. من ثروتمند هستم
나는 가난하지 않습니다. 나는 부자입니다.
I am not poor. I am rich.
nann kajanaji ansmnida. nann puja imnida

تو مرد نیستی. تو زن هستی
당신은 남자가 아닙니다. 당신은 여자입니다.
You are not a man. You are a woman.
tangshinn namjaga animida. tangshinn yoja imnida

تو زن نیستی. تو مرد هستی
당신은 여자가 아닙니다. 당신은 남자입니다.
You are not a woman. You are a man.
tangshinn yojaga animida. tagshinn namja imnida

تو پسر نیستی. تو دختر هستی
당신은 소년이 아닙니다. 당신은 소녀입니다.
You are not a boy. You are a girl.
tangshinn sunyoni animida. tangshinn sunyo imnida

تو دختر نیستی. تو پسر هستی
당신은 소녀가 아닙니다. 당신은 소년입니다.
You are not a girl. You are a boy.
tangshinn sunyoga animida. tagshinn sunyon imnida

تو قد بلند نیستی. تو قد کوتاه هستی
당신은 키가 크지 않습니다. 당신은 키가 작습니다.
You are not tall. You are short.
tangshinn kiga kji ansmnida. tangshinn kiga chansm nida

تو قد کوتاه نیستی. تو قد بلند هستی
신은 키가 작지 않습니다. 당신은 키가 큽니다.
You are not short. You are tall.
tangshinn kiga chakshi(ch-ji) ansmnida. tangshinn kiga km nida

تو جوان نیستی. تو پیر هستی
당신은 나이가 어리지 않습니다. 당신은 나이가 많습니다.
You are not young. You are old.
tangshinn d(n)aiga oriji ansmnida. tangshinn d(n)aiga mansm nida

تو پیر نیستی. تو جوان هستی
당신은 나이가 많지 않습니다. 당신은 나이가 어립니다.
You are not old. You are young.
tangshinn daiga manchi ansmnida. tangshinn daiga orim nida

اون مرد نیست. اون زن است
그녀는 남자가 아닙니다. 그녀는 여자입니다.
She is not a man. She is a woman.
knyonn namjaga anim nida. knyonn yoja imnida

اون زن نیست. او مرد هاست
그는 여자가 아닙니다. 그는 남자입니다.
He is not a woman. He is a man.
knn yojaga anim nida. knyonn namja imnida

او پسر نیست. او دختر است
그녀는 소년이 아닙니다. 그녀는 소녀입니다.
She is not a boy. She is a girl.
knyonn sunyoni animnida. knyonn sonyo imnida

او دختر نیست. او پسر است
그는 소녀가 아닙니다. 그는 소년입니다.
He is not a girl. He is a boy.
knn sunyoga animnida. knn sunyo imnida

او(زن) پیر نیست. او جوان است
그녀는 나이가 많지 않습니다. 그녀는 나이가 어립니다.
She is not old. She is young.
knyonn naiga mansmchi ansmnida. knyonn naiga orim nida

او(زن) جوان نیست. او پیر است
그녀는 나이가 어리지 않습니다. 그녀는 나이가 많습니다.
She is not young. She is old.
knyonn naiga oriji ansmnida. knyonn naiga mansm nida

او(مرد) ثروتمند نیست. او فقیر است
그는 부자가 아닙니다. 그는 가난합니다.
He is not rich. He is poor.
knn pujaga animnida. knn kanan hamnida

او(مرد) فقیر نیست. او ثروتمند است
그는 가난하지 않습니다. 그는 부자입니다.
He is not poor. He is rich.
knn kananaji ansmnida. knn puja imnida

او(مرد) قدبلند نیست. قد کوتاه است
그는 키가 크지 않습니다. 그는 키가 작습니다.
He is not tall. He is short.
knn kiga kji ansmnida. knn kiga chaksmnida

او(مرد) قدکوتاه نیست. او قدبلند است
그는 키가 작지 않습니다. 그는 키가 큽니다.
He is not short. He is tall.
knn kiga chakji ansmnida. knn kiga km nida

او(زن) چاق نیست. او لاغر است
그녀는 뚱뚱하지 않습니다. 그녀는 날씬합니다.
She is not fat. She is thin.
kyonn dung dunanji ansmnida. kyonn dalshn hamnida

او(زن) لاغر نیست. او چاق نیست
그녀는 날씬하지 않습니다. 그녀는 뚱뚱합니다.
She is not thin. She is fat.
knyonn dalshi aji ansmnida. knyonn dung dung hamnida

پسر قد بلند نیست
그 소년은 키가 크지 않습니다.
The boy is not tall.
k sunyonn kiga kji ansmnida

مرد قد کوتاه نیست
그 남자는 키가 작지 않습니다.
The man is not short.
k namjann kiga chakji ansmnida

زن چاق نیست
그 여자는 뚱뚱하지 않습니다.
The woman is not fat.
k yojann dung dung aji ansmnida

زن لاغر نیست
그 여자는 날씬하지 않습니다.
The woman is not thin.
k yojann dalshin haji ansmnida

پیایان درس 2 ....... موفق باشید