صفات

طبق درخواست بچه ها کلمات این درس رو جدا کردم
+ یه خورده توضیح

لطفا روزی فقط 1 درس رو بخونید

برید ادامه ی مطلب plz

اول معنی کلماتی که بکار برده شده و یه خورده توضیح.

동전 - tunyon = سکه
금 - kim = طلا(ایی)
색 - sek = رنگ
 은 - n = نقره (ایی)
자동차 - chadongsha = ماشین
지갑 - chigab = کیف پول
검정 - kamyong = سیاه
핸드백 - lendbeg = کیف زنانه
흰 - hin = سفید
집 - chib = خانه
갈 - kall = قهوه ای
빨간 - balgan = قرمز (رنگ تی وی ایکس کیو.)
문 - mun = در
파란 - paran = آبی
건물 - kommori = ساختمان
트럭 - trogi = کامیون
노란 - doran = زرد
꽃 - ggoch = گل
주황 - chuan = نارنجی
나무 - namu = درخت
녹 - dog = سبز
이것은 - igosn = اون-آن


قواعد:

وقتی می خوایم بگیم خونه قرمز است به خونه i اضافه می کنیم.
 و همچنین به قرمز sek که به معنی رنگ هست و باید چسبیده خونده بشه ولی من جدا نوشتم تا بشه تشخیص داد.
همچنین تو منفی کردن برای اینکه راحتتر خونده بشه sek  به صورت seg خونده می شه . البته من تو () تلفظ نوشتاریشو نوشتم

کلمه ی نقره ای به صورت ءn  خونده می شه ولی چون نمی شد بین eng ها قرار داد ننوشتمش
گل رو به صورت تشدید دار بخونید. هم m رو و هم ch رو

بعد از تلفظ d کلمه ی کیف زنانه یه تشدید ء هم بخونید ءD

و اما بعضی از اسامی حرف آخرشون صدادار نیست برا همین i اضافه می شه و برا اونایی که صدا دار هستن gi  و اونایی که با حرف صدادار آ تموم می شن  ga اضافه می شه. البته من کتاب یا معلمی نداشتم که قواعد رو درست بهم یاد بده و اینایی که می گم از روی چیزاییه که خوندم و نتیجه گیری کرد


سکه طلایی است
동전이 금색입니다.
The coin is gold.
tungyoni kim sek imnida

سکه نقره ای است
동전이 은색입니다.
The coin is silver.
tungyoni n sek imnida

ماشین نقره ای است
자동차가 은색입니다.
The car is silver.
chadongchaga n sek imnida

ماشین طلایی است
자동차가 노란색입니다.
The car is yellow.
chadongchaga doran sek imnida

کیف پول سایه است
지갑이 검정색입니다.
The wallet is black.
chigabi kamyong sek imnida

کیف پول قهوه ای است
지갑이 갈색입니다.
The wallet is brown.
chigabi kal sek imnida

کیف زنانه سیاه است
핸드백이 검정색입니다.
The purse is black.
hendbegi komyon sek imnida

کیف زنانه سفید است
핸드백이 흰색입니다..
The purse is white.
hendbegi hin sek imnida

خانه قهوه ای است
집이 갈색입니다.
The house is brown.
chibi kal sek imnida

خانه قرمز است
집이 빨간색입니다..
The house is red.
chibi balgan sek imnida

در قهوه ای است
문이 갈색입니다.
The door is brown.
muni kal sek imnida

در آبی نیست
문이 파란색입니다.
The door is blue.
muni paran sek imnida

ساختمان آبی است
건물이 파란색입니다.
The building is blue.
kommori paran sek imnida

ساختمان قرمز است
건물이 빨간색입니다..
The building is red.
kommori balgan sek imnida

کامیون زرد است
트럭이 노란색입니다.
The truck is yellow.
trogi doran sek imnida

کامیون سفید است
트럭이 흰색입니다..
The truck is white.
trogi hin sek imnida

گل بنفش است
꽃이 보라색입니다.
The flower is purple.
gochi pora sek imnida

گل نارنجی است
꽃이 주황색입니다.
The flower is orange.
gochi chuan sek imnida

درخت نارنجی است
나무가 주황색입니다.
The tree is orange.
namuga chuan sek imnida

درخت سبز است
나무가 녹색입니다.
The tree is green.
namuga dog sek imnida

اون طلاییه ی
이것은 금색입니다.
It is gold.
igosn km sek imnida

اون نقره ایه
이것은 은색입니다.
It is silver.
igosn n sek imnida

اون سیاهه
이것은 검정색입니다.
It is black.
igosn komyong sek imnida

اون سفیده
이것은 흰색입니다..
It is white.
igosn hin sek imnida

اون زرده
이것은 노란색입니다.
It is yellow.
igosn doran sek imnida

اون سبزه
이것은 갈색입니다.
It is brown.
igosn kall sek imnida

اون آبیه
이것은 파란색입니다.
It is blue.
igosn paran sek imnida

اون قرمزه
이것은 빨간색입니다.
It is red.
igosn balgan sek imnida

ساختمان آبی نیست
그 건물은 파란색이 아닙니다.
The building is not blue.
k komorn paranseki animida

ساختمان قرمز نیست
그 건물은 빨간색이 아닙니다.
The building is not red.
k komorn balganseg(k)i animida

کامیون زرد نیست
그 트럭은 노란색이 아닙니다.
The truck is not yellow.
k tro(a)g(k)n doransegi animida

کامیون سفید نیست
그 트럭은 흰색이 아닙니다.
The truck is not white.
k tro(a)g(a)n hinsegi animida

گل بنفش نیست
그 꽃은 보라색이 아닙니다.
The flower is not purple.
k gochn poransegi animida

گل نارنجی نیست
그 꽃은 주황색이 아닙니다.
The flower is not orange.
k gochn chuansegi animida

درخت نارنجی نیست
그 나무는 주황색이 아닙니다.
The tree is not orange.
k namunn chuansegi animida

درخت سبز نیست
그 나무는 녹색이 아닙니다.
The tree is not green.
k namunn dogsegi animida

خانه قهوه ای نیست
그 집은 갈색이 아닙니다.
The house is not brown.
k chibn kalsegi animida

خانه قرمز نیست
그 집은 빨간색이 아닙니다.
The house is not red.
k chibn balgansegi animida

ماشین نقره ای نیست
그 자동차는 은색이 아닙니다.
The car is not silver.
k chadongchann nsegi animida

ماشین زرد نیست
그 자동차는 노란색이 아닙니다.
The car is not yellow.
k chadongchann doransegi animida

پایان درس 3 ..... موفق باشید

نظر یادتون نره