جمع

ببخشید بخاطر کسری وقت نتونستم توضیح بدم
اگه دقت کنید راحت می تونید تفاوت ها قواعد رو از توشون راحت در بیارید

مطمئنن خیلیاتون دوست دارید این درسای پیش پا افتادرو بزارید کنارو برید سراغ اصل مطل (همون گفت و گو) ولی درستش همینه

چون اونارم Live mocha آروم آروم یاد می ده

می تونید به لینک زیر برید و تعداد درسهای موجود تو live mocha رو ببینید

کمتر از 2 ماه می تونید راحت کره ای رو صحبت کنید

http://learn-korean.mihanblog.com/extrapage/livemocha

زن و مرد
여자와 남자
A woman and a man.
yojava namja

مرد و کیف پول
남자와 지갑
A man and a wallet.
namjava chigab

مرد و ماشین
남자와 자동차
A man and a car.
namjava chadongcha

مرد و پسر
남자와 소년
A man and a boy.
namjava soonyon

پسر و درخت
소년과 나무
A boy and a tree.
soonyong(v)a namu

درخت و ساختمان
나무와 건물
A tree and a building.
namuva kanmul

دختر و گل
소녀와 꽃
A girl and a flower.
sunyova god

دختر و خانه
소녀와 집
A girl and a house.
sunyova chib

این درخت است
이것은 나무입니다.
This is a tree.
igosn namu imnida

(اینها درختان هستند (درخت ها
이것들은 나무들입니다.
These are trees.
igodrn namudrn imnida

این سکه است
이것은 동전입니다.
This is a coin.
igosn tungson imnida

اینها سکه ها هستند
이것들은 동전들입니다.
These are coins.
igodrl tungjondl(r) imnida

این گل است
이것은 꽃입니다.
This is a flower.
igosn god imnida

اینها گل ها هستند
이것들은 꽃들입니다.
These are flowers.
igodrn guddl imnida

این خانه است
이것은 집입니다.
This is a house.
igosn chib imnida

اینها خانه ها هستند
이것들은 집들입니다.
These are houses.
igodrn chibdl imnida

این ساختمان است
이것은 건물입니다.
This is a building.
igosn koml imnida

اینها ساختمان ها هستند
이것들은 건물들입니다.
These are buildings.
igodrn komldl imnida

این ماشین است
이것은 자동차입니다.
This is a car.
igosn chadongcha imnida

اینها ماشین ها هستند
이것들은 자동차들입니다.
These are cars.
igodrn chadongchadl imnida

این سکه  طلا ن(ای) یست
이것은 금색 동전이 아닙니다.
This is not a gold coin.
igosn km sek tungjoni animida

این سکه  نقره(ای) نیست
이것은 은색 동전이 아닙니다.
This is not a silver coin.
igosn n sek tungjoni animida

اینها سکه های طلا(ای) نیستند
이것들은 금색 동전들이 아닙니다.
These are not gold coins.
igodrn km sek tungjondri animida

اینها سکه های نقره(ای) نیستند
이것들은 은색 동전들이 아닙니다.
These are not silver coins.
igordn n sek tungjondri animida

مرد مرد هستم
나는 남자입니다.
I am a man.
nann namja imnida

(ما مردها هستیم(ما مرد هستیم
우리는 남자들입니다.
we are men.
urinn namjat(d)l imnida  

من خانوم هستم
나는 여자입니다.
I am a woman.
nann yoja imnida

ما خانوم ها هستیم
우리는 여자들입니다.
We are women.
uridrl yojadl imnida

من دختر هستم
나는 소녀입니다.
I am a girl.
nann sunyo imnida

ما دختر ها هستیم
우리는 소녀들입니다.
We are girls.
uridrn sunyodl imnida

من پسر هستم
나는 소년입니다.
I am a boy.
nann soonyon imnida

ما پسر ها هستیم
우리는 소년들입니다.
We are boys.
urinn soonyontl imnida

زن و ماشین
여자와 자동차
A woman and a car.
yojava chadongcha

(زن و کیف زنانه (کیف دستی
여자와 핸드백
A woman and a purse.
yojava hed beg

مد و کیف پول
남자와 지갑
A man and a wallet.
namjava chigab

مرد و کامیون
남자와 트럭
A man and a truck.
namjava trok

دختر و گل
소녀와 꽃
A girl and a flower.
sunyova god

دختر و گلها
소녀와 꽃들
A girl and flowers.
sunyova goddl

پسر و درخت
소년과 나무
A boy and a tree.
soonyova namu

پسر و درخت ها
소년들과 나무들
Boys and trees.
soonyondl gva namudl