سلام.ببخشید چند روزی سرم شلوغ بود و شمارو از ادامه ی تمریناتون انداختم

شماره ها


فقط برا راهنمایی یه جمله می گم:
تو کره برا شمارش هر چیزی نشانه ی خاصی هست


1
하나
One
hana

2

Two
tul

3

three
set

4

four
ded

5
다섯
five
tasot

6
여섯
six
yosot

7
일곱
seven
ilkob

8
여덟
eight
yotol

9
아홉
nine
ahob

10

ten
yol

11
열하나
eleven
yol hana

12
열둘
twelve
yol tul

13
열셋
thirteen
yol set

14
열넷
foulteen
yol ded

15
열다섯
Fifteen
yol tasot

16
열여섯
Sixteen
yol yosot

17
열일곱
Seventeen
yol ilkob

18
열여덟
Eighteen
yol yotol

19
열아홉
Nineteen
yol ahob

20
스물
Twenty
sumul

0

Zero
yong

یک گل
꽃 한 송이
One flower
god han songi

2 تا دختر
소녀 두 명
Two girls
sunyo tu miong


3 تا سگ
소년 세 명
Three boys
sonyon se miong

5
다섯
Five
tosot

5 تا سگ
개 다섯 마리
Five dogs
ke tasot mari

4

four
ded

4 تا حوله
수건 네 장
Four towels
tooson de chang

6
여섯
Six
yosot

6 تا کیک
케이크 여섯 개
Six cakes
key k yosot ke

7
 일곱
Seven
ilkob

7 تا شمع
양초 일곱 개
Seven candles
yangcho ilkob ke

2 تا سگ
개 두 마리
Two dogs
ke too mari

4 تا سگ
개 다섯 마리
Five dogs
ke tasot mari

3 تا سگ
개 세 마리
Three dogs
ke se mari

1 سگ
개 한 마리
One dog
ke han mari

10 تا حوله
수건 열 장
Ten towels
sukon yol chang

2 تا شمع
양초 두 개
Two candles
yangcho too ke

7 تا شمع
양초 일곱 개
Seven candles
yangcho ilkob ke

یک کیک و 10 تا شمع
케이크 한 개와 양초 열 개
One cake and ten candles
key k han ke va yangcho il ke
کیک ک هان که وا یانگچُ ایلل که